google-site-verification=Cf_hv0nZ2VRF70VXy-_h3BP_WITai_BI2a7VZ75Io_A

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bodytec Studio 


1 Toepassingsgebied 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Bodytec Studio verricht voor
de klant, hierna te noemen: “deelnemer”, met betrekking tot het volgen van Bodytec Training, en/of andere diensten/activiteiten uit het aanbod van Bodytec Studio. 
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen in de rechtsverhouding tussen Bodytec Studio en
de deelnemer, maar ook tussen de deelnemer en door Bodytec Studio bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken derden, zoals – doch niet beperkt daartoe – trainers, begeleiders en consulenten, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de Bodytec Studio.
2 Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door de deelnemer een ingevuld/ondertekend en overgedragen formulier met de aandachtspunten voor trainen met Miha Bodytec en/of een inschrijfformulier door Bodytec Studio is ontvangen. 
3 Wederzijdse verplichting 
3.1 Op Bodytec Studio rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de Bodytec Training, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de Bodytec Training. De inhoud van de Bodytec Training wordt door de Personal Trainer bepaald. Bodytec Studio voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. 
3.2 De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Bodytec Studio aan te gaan, zijn arts te raadplegen. 
4 Trainingsvoorwaarden, lestijden en verhindering 
4.1 Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. De trainingstijden worden vastgesteld door Bodytec Studio. Tijdens officiële feestdagen is Bodytec Studio gesloten. Bodytec Studio behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast trainingsrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van de abonnementskosten of teruggave.
4.2 De deelnemer wordt verzocht bij verhindering minstens 24 uur vooraf aan de afspraak contact met Bodytec Studio op te nemen om de verhindering door te geven. Wanneer dit niet het geval is, worden de kosten van de besproken training bij de deelnemer in rekening gebracht. 
5 Prijzen en betaling 
5.1 Bodytec Studio is gerechtigd om prijzen van abonnementen/ rittenkaarten te wijzigen, ook onder invloed van externe factoren zoals wetswijzigingen, belastingwijzigingen etc. Van een prijsverhoging doet Bodytec Studio schriftelijk mededeling aan de wederpartij. De prijsverhoging gaat in bij de aanschaf van een nieuwe rittenkaart. Bij een abonnement wordt de prijs bij de eerstvolgende maand gewijzigd. 
5.2 Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incasso’s geschieden rond de 30ste van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige storno’s behoudt Bodytec Studio het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de Bodytec Studio wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar. De betaling van de rittenkaarten/ abonnement / bundel / starterspakketten / consumpties kan ook geschieden door een pinbetaling in de Bodytec Studio of een bankoverschrijving.  
6 Aansprakelijkheid 
6.1 Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Bodytec Studio leidt, dan is die aansprakelijkheid te allen tijden beperkt tot het bedrag dat onder de terzake afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, vermeerderd met een eventueel door Bodytec Studio onder de verzekeringspolis verschuldigd eigen risico. 
6.2 In afwijking van het bepaalde in art. 6.1 sluit Bodytec Studio iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit of (in)direct verband houdt:
- met de door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige informatie van welke aard dan ook;
- met c.q. is te wijten aan het door de deelnemer niet opvolgen van een mondelinge- of schriftelijke instructie door of namens Bodytec Studio gegeven; 
- met dan wel het gevolg is van de lichamelijke- of geestelijke gesteldheid van de deelnemer, voorzover deze door de deelnemer niet aantoonbaar (tijdig) aan Bodytec Studio is mede gedeeld;
6.3 Indien er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Bodytec Studio beperkt tot bedrag dat door Bodytec Studio in verband met de betreffende dienst in rekening is gebracht met als maximum € 2.000,00, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
6.4 Bodytec Studio sluit iedere aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, alsmede voor schade door ontvreemding van goederen van deelnemers uitdrukkelijk uit. 
7 Contractduur, Beëindiging of Ontbinding 
7.1. De overeenkomst tussen Bodytec Studio en deelnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De overeenkomst tussen Bodytec Studio en de deelnemers van een overgenomen onderneming wordt voor wat betreft de contractduur, en met in-achtname van de algemene voorwaarden van Bodytec Studio, uitgediend en gehonoreerd.
7.2 De bestaande abonnementen van de overgenomen ondernemingen zijn na de overeengekomen contractperioden per einde van de kalendermaand opzegbaar, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De abonnementen met een bundel van credits lopen na de afgesproken contractperiode van 12 maanden automatisch af en kan de deelnemer een nieuw abonnement afsluiten. Opzegging van abonnementen dient schriftelijk te geschieden middels invullen van het Bodytec Studio mutatieformulier. De 10 rittenkaart is 5 maanden geldig. De 20 rittenkaart is 10 maanden geldig, de 50 rittenkaart is 13 maanden geldig en de 75 rittenkaart is 15 maanden geldig. 
7.3 Bodytec Studio is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. 
7.4 In uitzonderlijke situaties kan het abonnement worden opgeschort. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. Bij het bevriezen van het langer dan 1 maand (lees 1 betaalperiode), geeft de deelnemer zijn eventuele vaste plaatsen in trainingen op.
8 Toepasselijk recht en geschillen 
8.1 Op alle overeenkomsten met Bodytec Studio is het Nederlands recht van toepassing. 
8.2 Alle geschillen welk tussen Bodytec Studio en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van Rechtbank ‘s-Gravenhage, tenzij Bodytec Studio ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen. 
8.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij. 
9 Slotbepalingen 
9.1 Bodytec Studio is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel. 
9.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. 

Bodytec: Ultieme wapen tegen sarcopenie voor ouderen

Sarcopenie, wat mobiliteit en levenskwaliteit bedreigt, vormt een grote uitdaging voor ouderen. Gelukkig biedt bodytec een...

Lees meer

Bodytec Studio: artroseklachten verminderen met effectieve trainingen

Stel je een training voor die niet alleen je kracht en conditie verbetert, maar ook je lichaam vormt en helpt bij pijnlijke gew...

Lees meer
Meer nieuws
 • Vacature Personal coach!

  Vacature Personal coach!

  Wij zijn opzoek naar een nieuwe Personal coach!

  Lees meer
 • Tarieven

  Tarieven

  Voor welke rittenkaart kiest u?

  Klik hier
 • Bodytec

  Bodytec

  Lees hier alles over de Bodytec!

  Lees meer
Christine van Steekelenburg

"Al sinds 2016 train ik met mijn man bij Bodytec Studio. Sinds die tijd voelen wij ons sterker en fitter."

Christine van Steekelenburg
Bodytec Studio

"Het voedingstraject heb ik ruim 3 maanden gevolgd bij voedingscoach Chantal. "

Bodytec Studio
Manou Sonneveld

"Door Bodytec kan ik mijn armen weer soepel bewegen na mijn bedrijfsongeval. Ik ben superblij dat dit op mijn pad is gekomen"

Manou Sonneveld
Klant aan het woord: Robert Mansveld

"De persoonlijke begeleiding die ik krijg, zorgt ervoor dat je de oefeningen op de juiste manier uitvoert"

Klant aan het woord: Robert Mansveld
Mariska van Erk

"Twee keer per week Bodyteccen bij Bodytec Studio De Lier is voor mij een hele mooie aanvulling en past bij mijn levensstijl"

Mariska van Erk
Anja van Oosten en Simone Duivelshof

"Wij zijn zo blij dat we weer van de crosstrainer gebruik kunnen maken!"

Anja van Oosten en Simone Duivelshof
Angelique Bekooy

"Bijna mag ik alweer mijn zesde les gaan volgen. 1,5 maand geleden startte ik met een proefles en was direct enthousiast!"

Angelique Bekooy
Danny Barends

"Hoe leuk is het om samen met manlief wekelijks een Bodytec les te volgen"

Danny Barends
Jessica Tanke, 43 jaar

"Eén of twee keer bodyteccen per week geeft al een goed resultaat"

Jessica Tanke, 43 jaar
Marielle Hofstede

"We moeten creatief zijn in deze tijd! Online sporten met Sonja is echt een super alternatief!"

Marielle Hofstede
Rianne Zwaneveld en Mieke Zeelenburg

"Ons motto: Het is goed voor je lijf en mind"

Rianne Zwaneveld en Mieke Zeelenburg
Piet Vijverberg, 75 jaar

"De Bodytec wordt geheel aangepast op mijn lichaam en kunnen"

Piet Vijverberg, 75 jaar
Rene Kramer, 52 jaar

"Ik train nu bijna 2 jaar bij de Bodytec studio met als primair doel om fitter te worden. "

Rene Kramer, 52 jaar
Eric Hokke, 46 jaar

"Ik zal niet zeggen dat wanneer je gaat Bodyteccen, de reuma gegarandeerd verdwijnt, maar bij mij is dit wel het geval"

Eric Hokke, 46 jaar
Carla van Koppen, 63 jaar

"Sinds ik aan Bodytec doe, ga ik pijnloos door het leven. Ik doe alles weer en heb geen verzuring meer aan mijn bovenbenen."

Carla van Koppen, 63 jaar
Lenie Middelburg, 58 jaar

"Sinds ik Bodytec bij de Bodytec Studio sta ik anders in het leven"

Lenie Middelburg, 58 jaar
Marieke Boonman, 42 jaar

"Wat een pracht resultaat! Marieke is door een vriendin bij Bodytec Studio terecht gekomen omdat ze graag fitter en sterker wil"

Marieke Boonman, 42 jaar
Bianca Kruize, 36 jaar

"Na de Bodytec voel ik me weer als nieuw"

Bianca Kruize, 36 jaar